Contact between Chinese and Vietnamese: an over-researched field?

This blog is honoured with a guest post from Alexis Michaud, phonetician and field linguist focusing on undocumented languages. In this post, he wishes to bring into the attention of the research community about unresolved questions in the elements of Vietnamese language borrowed from Chinese: unrecognized early loans from Chinese as well as Sino-Vietnamese pronunciations that seem to be carried over from the early loan layer.
我非常荣幸地请到了语音学家与田野工作者米可(Alexis Michaud)在本blog友情出演。他的文章希望向相关方向的研究者,介绍越南语中的汉借成分当中尚有待解决的一些问题:一些通常不被认为是汉借词的汉借词,以及似乎是从早期借词层沿用进汉越音中的形式。
Sự tiếp xúc giữa tiếng Trung và tiếng Việt là một lĩnh vực đã được nhiều nhà bác học quan tâm nhưng vẫn còn khá nhiều chủ đề cần nghiên cứu sâu thêm. Trong bài viết này, ông Alexis Michaud trình bày ví dụ về chủ đề này.